مکان های دیدنی شهر سامویی

مکان های دیدنی شهر سامویی

معبد بزرگ بودا 

پارک ملی دریایی آنگ تونگ

جنگل کوهستانی

نامتوک هین لات

نامو آنگ

صخره های پدربزرگ و مادربزرگ

باغ پروانه ی سامویی

باغ مخفی بودا

باغ وحش ببر و آکواریوم سامویی

نمایش میمون ها

سفر با فیل ها

بان لیپایای

خانه ی قدیمی

معبد کونارام سامویی

بتکده ی لائم سور

ناتون

6Ld9QeYjAAAAAA6n-aXWvOcAqXqdJM_-zuKt72QR