جشن های جزیره ی سامویی

جشن های جزیره ی سامویی

مبارزه ی بوفالوها 

جشن ماه کامل

گروه هنری ده ستاره ی سامویی

مسابقات قهرمانی بولینگ

جشن دهکده ی ماهی گیران

مسابقات سه گانه

مسابقه ی قایق رانی سامویی

مسابقات تنیس آویس سامویی

روز کودکان

جشن تولد بودا

6Ld9QeYjAAAAAA6n-aXWvOcAqXqdJM_-zuKt72QR