مکان های دیدنی جزیره پوکت

مکان های دیدنی جزیره پوکت

موزه های ملی تالانگ

موزه ی صدف پوکت

بنای یادبود دو شیر زن

معبد چالونگ

معبد فراتونگ

معبد فرانانگ سانگ

معابد چینی

خیابان تالانگ پوکت

استادیوم اتومبیل رانی

پارک پوکت فانتاسی

کاخ فیل ها


6Ld9QeYjAAAAAA6n-aXWvOcAqXqdJM_-zuKt72QR