06 بهمن ، 1395

این وسیله، میزبان بازدید کنندگان پر دل و جرات است. سوار شدن بر آن کار هرکسی نیست. طرز کار قطار هوایی به این صورت است که بازدیدکنندگان روی صندلیهای مخصوص که به هم وصل شده اند می نشینند، زمانی که قطار شروع به حرکت میکند آن ها را به این طرف و آن طرف می برد با این تفاوت که خودش بر روی ریلهای پیچ در پیچ حرکت می کند ولی مسافرانش را معلق در میان زمین و هوا نگه می دارد .

6_2

7_1

ناشر: آژانس مسافرتی شباویز پرواز
6Ld9QeYjAAAAAA6n-aXWvOcAqXqdJM_-zuKt72QR