25 بهمن ، 1395

حیوانات برای مدت بیشتری نسبت به انسان ها روی کره ی زمین زندگی می کردند و مطمئنا بعد از ازبین رفتن ما نیز به زندگی خود روی کره ی زمین ادامه می دهند اما چرا ؟

برای این که حیوانات راز زندگی را می دانند ، و تو از من می پرسی که این راز چیست ؟

من به تو می گویم که آن خوشحال بودن است ، بسیار ساده و قابل توجه ،
آن ها می خندند چون زندگی را جور دیگری می بینند ؛ آن ها عاشق زندگی کردن هستند و مطمئن باشید با نگاه کردن عکس ها خنده روی لبانتان جای خواهد گرفت.

منو این همه خوشبختی محاله محاله....

1

 وقتی تازه از خواب بیدار میشی و کلی خوشحالی که هنوزم فرصت زندگی دوباره داری

2

                واای خدا نگو خجالت کشیدمممممممممممم

3

 وای که با دوستت فیگور عکس میگیری و فکر میکنی صورتت از این زاویه خیلی قشنگتره

4

وقتی مامانتواز دور میبینی که داره میاد و کلی خوشحال میشی

1_1

حالا هی دارم به روش می خندم ، داری خنده خنده خفم میکنیا!!!!!!!!

6

اگر دیدی گوسفندی بر درختی تکیه کرده .......

8

عشوه ی جغدی به این میگنا!!!!!!

10

 انعطاف بدنی رو حال کردی ؟؟؟؟؟

11

وقتی یه خانوم زیبا می بوستت چی بهتر از این ؟؟؟؟

12

 وای اون وقت به ما میگن نفهم.....

13

ناشر: آژانس مسافرتی شباویز پرواز
6Ld9QeYjAAAAAA6n-aXWvOcAqXqdJM_-zuKt72QR