بیمه مسافرتی خارج از کشور

راهنمای سفر 29 آبان ، 1395 5 دقیقه

بیمه مسافرتی خارج از کشور 


در صورت بروز هر گونه حادثه و یا بیماری در هر یک از کشورهای تحت پوشش بیمه نامه، جهت تسهیل در امر خدمت رسانی و اجتناب از بروز هرگونه مشکل بعدی ، حتماً در اسرع وقت با مراکز تماس 24 ساعته به شماره : 548356(4) 961+  ویا پست الکترونیکی : saman@mideast-assistance.com تماس حاصل فرموده و نام کامل خود ، شماره بیمه نامه ، تلفن و نشانی محل تماس و شرح مختصری از مشکل بوحود آمده را گزارش فرمائید.

در کلیه شرایط اعلام بروز خسارت حداکثر ظرف مدت 10 روز (240 ساعت) به شرکت کمک رسان الزامی می باشد.

 اعتبار این بیمه نامه از زمان خروج از کشور آغاز می گردد. به منظور استفاده از این بیمه نامه تا 6 ماه پس از صدور آن می توانید از کشور خارج شوید. در غیر اینصورت بیمه نامه فاقد اعتبار خواهد بود.

در صورت انصراف بیمه شده از مسافرت ، ابطال بیمه نامه تا انقضاء مدت اعتبار ویزای اخذ شده در گذرنامه، امکان پذیر نمی باشد.

در این دفترچه شرایط عمومی حاکم بر بیمه نامه و پوشش های آن ارائه گردیده است ،لیکن ممکن است کلیه این پوشش ها در بیمه نامه شما ارائه نگردیده باشد. به منظور اطلاع از پوشش های ارائه شده در بیمه نامه خود، به جدول پوشش های آن در صفحه اول بیمه نامه مراجعه نمائید.

در صورت پایان اعتبار بیمه نامه در طول سفر ، تمدید آن مقدور نمی باشد.

در صورت عدم استفاده از بیمه نامه (بعلت عدم دریافت ویزا ، انصراف از سفر و یا دلایل دیگر) تا 6 ماه پس از صدور می توانید صرفاً با مراجعه به واحد صادر کننده نسبت به فسخ بیمه نامه اقدام نمائید.

مطالعه شرایط عمومی بیمه نامه به شما توصیه می گردد.

insurance_shabavizparvaz_03

شرایط عمومی بیمه نامه مسافرتی شرکت بیمه سامان

بخش اول - تعاریف

الف )

1. بیمه شده (بیمه گذار): دارنده بیمه نامه معتبر مسافرتی شرکت بیمه سامان

2. اعضای بلافصل خانواده : شامل همسر، فرزندان (دارای سن 18 سال یا کمتر)، والدین و یا هر شخص همراه بیمه شده که به صورت دائم با وی زندگی می کند.

3.بیمه گر (شرکت بیمه سامان): به نشانی تهران - خیابان خالد اسلامبولی (ورزاء) - شماره 123 - کد پستی 1513813119 .

4.شرکت کمک رسان : MIDEAST ASSISTANCE INTERNATIONAL S.A.L

5.کشور محل اقامت : محل اقامت دائم و یا سکونت بیمه شده است که در این بیمه نامه، کشور ایران می باشد .

6.تیم پزشکی : هیات پزشکی متناسب بانوع خسارت می باشد که توسط سرپرست خدمات پزشکی شرکت کمک رسان وپزشک معالج تعیین می شوند.

7.بیماری : عارضه ناگهانی و غیر قابل پیش بینی که شروع یا منشاء آن بعد از شروع سفر بیمه شده به خارج از کشور محل اقامت بوده و موجب درخواست کمک از طرف بیمه شده یا نماینده وی گردد.

8.بیماری حاد: هرگونه تغییر در سلامتی بیمه شده که نیازمند بستری شدن وی در بیمارستان بوده و بنا به نظر تیم پزشکی شرکت کمک رسان ، بیمه گذار را از ادامه سفر در تاریخ برنامه ریزی شده بازداشته و یا اینکه با خطر مرگ وی همراه باشد.

9.صدمات جسمانی : صدمه یا جراحت بدنی که صرفاً به صورت ناگهانی و اتفاقی مستقیما ً بوسیله یک عامل خارجی مشهود به بدن وارد شود (به استثنا بیماری) و وقوع آن پس از شروع سفر بیمه شده به خارج از کشور محل اقامت بوده و موجب درخواست کمک از طرف بیمه شده یا نماینده وی گردد.

10.صدمات جسمانی حاد : صدماتی که بنا به نظر تیم پزشکی شرکت کمک رسان ، بیمه گذار را از ادامه سفر در تاریخ برنامه ریزی شده بازداشته و یا اینکه با خطر مرگ وی همراه باشد.

11.حادثه (ادعای خسارت آن): هر حادثه ای که دخالت شرکت کمک رسان را سبب شده و علت آن وقوع یک یا چند خطر مربوط به مزایای این بیمه نامه باشد.

12. یورو : ارز قانونی کشورهای عضو اتحادیه اروپا می باشد.

13. فرانشیز: بخشی از هزینه ها که پرداخت آن مستقیما ً به عهده بیمه شده می باشد.

14.پوشش گستره آن : شرکت کمک رسان بلافاصله خدمات ذکر شده مندرج در بخش دوم بیمه نامه را که به علت بیماری و یا حوادث ناگهانی ناشی از وقایع غیر قابل پیش بینی در طول سفر بیمه شده در خارج از کشور محل اقامت وی اتفاق می افتد را به بیمه شده ارائه خواهد نمود، مشروط بر اینکه بیماری یا حادثه مذکور خارج از حوزه جغرافیایی مشخص شده در بیمه نامه و یا مدت سفر مندرج در بیمه نامه (تاریخ اعتبار بیمه نامه) حادث نگردیده باشد. مفاد این بیمه نامه پس از اتمام سفری که بیمه نامه به خاطر آن ابتیاع گردیده و یا ورود بیمه شده به محل اقامت خود- هر کدام زودتر حادث شود - از درجه اعتبار ساقط می گردد.

ب ) محدوده جغرافیایی : مزایائی که در بخش دوم (خدمات کمک رسانی در سفر) قید گردیده اند در کلیه نقاط جهان به استثنای محدوده جغرافیایی ایران و کشورهایی که درگیر جنگ داخلی یا خارجی (اعم از اعلام شده یا نشده) هستند، می باشند.

ج) مدت پوشش : بیمه نامه از تاریخ خروج قانونی بیمه شده از کشور ایران و فقط برای سفرهایی که مدت آنها حداکثر 92 روز باشد معتبر است. مگر اینکه در بیمه نامه مدت کوتاه تری قید شده باشد. بیمه شده می تواند در مدت اعتبار بیمه نامه به دفعات به خارج از کشور ایران سفر نماید.

د) مرور زمان : اعتبار هر ادعای خسارت برای موارد پوشش داده شده یکسال از تاریخ وقوع آن خسارت می باشد.

ه ) اصل جانشینی : بیمه گر جانشین حقوق و اقدامات قانونی بیمه شده بر علیه مقصر حادثه ای که منجر به پرداخت خسارت و یا غرامت به موجب یکی از امتیازات پوشش داده شده در این بیمه نامه تا حد هزینه متحمل شده و یا غرامت پرداخت شده خواهد بود. در صورتی که خدمات انجام شده توسط بیمه گر کلا و یا جزاً در بیمه نامه دیگری پوشش داده شده باشد. بیمه گر جانشین حقوق بیمه شده و اقدامات قانونی وی بر علیه بیمه گذار و براساس بیمه نامه مذکور خواهد بود.

shabavizparvaz_insurnace_saman

مشاوره رایگان