29 آبان ، 1395


خدمات کمک رسانی بیمه در سفر
insurance_shabavizparvaz_01شرکت بیمه سامان خدمات زیر را فقط به هنگام سفر بیمه شده در خارج از کشور محل اقامت و مشروط بر اینکه مدت هر سفر از 92 روز متوالی بیشتر نباشد، ارائه خواهد نمود.

1. هزینه های پزشکی و بستری در بیمارستان در خارج از کشور :
در صورت روز بیماری ناگهانی یا صدمات جسمانی بیمه شده در خارج از کشور محل اقامت وی ، شرکت کمک رسان هزینه های معمول ، متداول لازم و معقول بستری در بیمارستان ، جراحی ، معاینات پزشکی و داروی تجویز شده از جانب پزشک بیمه شده را تا سقف مبلغ مندرج در بیمه نامه تقبل خواهد نمود. تیم پزشکی شرکت کمک رسان برای نظارت بر ارائه درمان مناسب به بیمه شده با مراکز درمانی و پزشکان معالج تماس های تلفنی لازم را برقرار خوهند نمود.

فرانشیز :
مبلغ 25 یورو در هر مورد خسارت اعمال می گردد (به استثنا ء موارد صدمات جسمانی حاد و یا بستری شدن در بیمارستان بیش از 23 ساعت) .

2. جابه جایی یا بازگرداندن بیمه شده به کشور محل اقامت در طول مدت سفر در اثر بروز بیماری یا حادثه :
در صورت بروز حادثه یا بیماری ناگهانی بیمه شده ، شرکت کمک رسان نسبت به انتقال وی به یک مرکز درمانی مجهز و یا بازگرداندن وی به کشور محل اقامت خود اقدام خواهد نمود. با توجه به موقعیت و یا وخامت حال بیمه شده، تیم پزشکی شرکت کمک رسان درمورد مرکز درمانی که باید بیمه شده به آن انتقال یابد و یا لزوم بازگرداندن وی به کشورش تصمیم گیری خواهد نمود. سپس تیم پزشکی شرکت کمک رسان طی تماس های تلفنی لازم با مراکز درمانی و پزشکان معالج بیمه شده در مورد انتقال و یا بازگرداندن وی با مناسب ترین وسیله تصمیم گیری می نماید. در مرود حوادث جزئی و یا بیماری هایی که به صورت سرپائی مداوا می شوند و به اعتقاد تیم پزشکی شرکت کمک رسان بازگشت بیمه بازگشت بیمه شده به کشورش مورد نیاز نباشد انتقال وی به مکانی که کمک های پزشکی کافی در دسترس باشد به وسیله آمبولانس یا سایر وسائل نقلیه انجام خواهد گردید.

3.پرداخت هزینه فوریت های دندانپزشکی : شرکت کمک رسان در صورت نیاز فوریت های دندانپزشکی را به بیمه گذار در خارج از کشور محل اقامت وی تا سقف تعهدات مندرج در بیمه نامه پرداخت می نماید. این هزینه ها به معالجه دندان درد، درمان عفونت و کشیدن دندان محدود می گردد (تنها ویزیت اول در مو ارد اورژانس پرداخت می گردد).

فرانشیز : مبلغ 25 یورو در هر مورد خسارت دندانپزشکی اعمال می گردد.

4. بازگرداندن جسد متوفی :
در صورت فوت بیشه شده ، شرکت کمک رسان تمهیدات لازم را برای انتقال و بازگرداندن جسد متوفی را اتخاذ نموده و هزینه های مربوط به انتقال جسد بیمه شده به محلی رد کشور محل اقامت که بیمه شده از آن عزیمت نموده است را تقبل می نماید.

تبصره : پرداخت هزینه های مربوط به خاکسپاری و یا مراسم ترحیم از این پوشش مستثنی می باشد.

5. بازگشت اعضای بلافصل خانواده همراه بیمه شده به کشور محل اقامت :
به محض بستری شدن بیمه شده به دلیل بیماری ناگهانی و یا حادثه مشمول این بیمه نامه به مدت پیش از 10 روز و یا فوت وی ، شرکت کمک رسان  هزینه بازگشت یک نفر از اعضای بلافصل خانواده که به همراه بیمه شده در سفر می باشد به کشور محل اقامت را در صورت عدم توانایی وی به سفر با وسیله شخصی خود و یا وسیله ای که در ابتدای سفر مورد استفاده قرار گرفته بود، تقبل می نماید.

6. سفر اضظراری یکی از اعضای بلافصل خانواده : در صورتی که بیمه شده به علت حوادث و یا بیماری مشمول این بیمه نامه ، بیشتر از 10 روز در بیمارستان بستری شود ، شرکت کمک رسان مخارج انتقال یکی از اعضای بلافصل خانواده وی را از کشور محل اقامت بیمه شده ، از جمله هزینه رفت و برگشت به محلی که بیمه شده در آن بستری می باشد و مخارج اقامت 60 یورو برای هر روز ، حداکثر به مدت 15 روز را پرداخت خواهد نمود.

7. مساعدت حقوقی :
در صورتی که بیمه شده به موجب قوانین مدنی کشوری که به آن سفر کرده است و در رابطه با خسارت اتفاقی وارد به شخص ثالث و یا عدم رعایت قوانین و مقررات اجرایی محلی به عنوان یک شهروند ساده تحت تعقیب قرار گیرد شرکت کمک رسان دفاع قانونی لازم را انجام و هزینه های دفاع قانونی از وی را به استثناء مسئولیت هایی که ناشی از ساتفاده، تملک یا نگهداری وسیله نقلیه موتوری باشد را تا سقف 1500 یورو پرداخت می نماید.

8.فقدان گذرنامه :
گواهینامه رانندگی و شناسنامه در خارج از کشور : در صورت فقدان گذرنامه ، گواهینامه رانندگی و شناسنامه بیمه گذار در خارج از کشور ، شرکت کمک رسان علاوه بر ارائه اطلاعات لازم مبنی بر مراحل اداری متناسب که در مراجع قانونی وموسسات محلی برای بدست آوردن مدارک مفقود یا سرقت شده می بایست طی شود. هزینه های جابه جایی و صدور المثنی آنها را نیز تا سقف 200 یورو تقبل خواهد نمود.

9.بازگرداندن کودکانی که بی سرپرست مانده اند:
در صورت انتقال یا بازگردانیدن بیمه شده (طبق بند انتقال پزشکی یا بازگردانیدن جسد در صورت فوت) و عدم توانایی بیمه شده از مراقبت فرزند زیر 15 سال خود که در سفر همراه او بوده است ، شرکت کمک رسان از جانب بیمه شده هزینه برگشت فرزند بیمه شده به ایران تحت نظارت یک فرد بزرگسال را پرداخت خواهدکرد.

10. ارسال پیام ها و اطلاعات مراجع درمانی در مواقع اضطراری :
شرکت کمک رسان مسئولیت ارسال پیام های اضطراری بیمه شده را در ارتباط با حوادث مشمول پوشش این بیمه نامه برعهده خواهد گرفت. به تقاضای بیه شده ، شرکت کمک رسان اطلاعات پایه درباره مراجع درمانی نظیر نام پرشکان، متخصصین ، دندانپرشکان یا پیراپزشکان نزدیک به محل ، نشانی بیمارستان ها ، مراکز پزشکی ، داروخانه ها و آمبولانس ها را به استثنا ء مراکز تشخیص پزشکی در اختیار بیمه شده قرار خواهد داد.

11.بازگشت اضطراری به کشور به دلیل فوت یکی از اعضای نزدیک خانواده :
هنگامی که بیمه شده به دلیل فوت ناگهانی یکی از اعضایث نزدیک خانواده خود (تا بستگان درجه دوم) ناچار به توقف سفر شده و چنانچه وی قادر به بازگشت با وسیله شخصی خود و یا وسیله ای که برای سفر اجاره شده است نباشد، شرکت کمک رسان هزینه سفر او به کشور محل اقامت وی را پرداخت خواهد نمود. بیمه شده می بایست دلایل ، اسناد و یا گواهی هایی که موجب توقف سفر وی شده است (گواهی فوت) را به شرکت کمک رسان تسلیم نماید.

12. تحویل دارو : شرکت بیمه سامان هزینه های ارسال اضطراری دارو در صورت فقدان آن در محل اقامت بیمه شده را حتی در صورتی که توسط پزشک معالج وی قبل از سفر تجویز شده باشد، پرداخت خواهد نمود .

13. تاخیر در رسیدن چمدان ها :
چنانچه بار همراه و تحویل شده ذینفع ظرف مدت 12 ساعت از زمان ورود او به مقصد تعیین شده پرواز (به استثنا کشور محل اقامت (ایران)) به او تحویل نشود، شرکت کمک رسان هزینه هایی را که او در مقصد جهت خرید اضطراری البسه و لوازم بهداشتی ضروری تا زمان دریافت چمدان و یا ظرف 48 ساعت (هر کدام که زودتر واقع شود) متحمل شده است را تاسقف 250 یورو  جبران خواهد کرد . برای دریافت خسارت ذینفع بایستی اظهارنامه یا گواهی کتبی از شرکت هواپیمایی مربوطه (یا کارگزار آن) که در آن مدت تاخیر به ساعت ، علت تاخیر و نیز اصل صورت حساب های خرید را به شرکت کمک رسان ارائه نماید.

14. مفقود شدن چمدان های تحویل شده :
چنانچه بار همراه و تحویل شده بیمه شده ظرف مدت 21 روز از ورود او به مقصد به وی تحویل نشود (به استثنا کشور محل اقامت (ایران)) شرکت کمک رسان به ذینفع تا مبلغ 800 یورو (براساس هر کیلو 20 یورو و حداکثر تا 40 کیلوگرم) پرداخت می نماید. برای دریافت خسارت ذینفع بایستی اظهارنامه یا گواهی کتبی از شرکت هواپیمایی مربوط مبنی بر تایید مفقود شدن بارو وزن بار همرا به کیلو گرم را به شرکت کمک رسان ارائه نماید. استفاده از این خدمات بندهای 13 و 14 فقط در صورت ارائه اصل صورتحساب ها امکان پذیر بوده و مزایای آنها تواماً قابل پرداخت نمی باشند.

ناشر: آژانس مسافرتی شباویز پرواز
6Ld9QeYjAAAAAA6n-aXWvOcAqXqdJM_-zuKt72QR