30 آبان ، 1395

فرودگاه میلاس بدروم

فرودگاه میلاس بدروم در 30 کیلومتری مرکز شهر است . حمل و نقل عمومی در این شهر مبتنی بر تاکسی اختصاصی ، تاکسی های ون اشتراکی می باشد. تاکسی های این شهر نسبتا ً گران هستند. نرخ اولیه تاکسی متر در بدو ورود به وسیله در حدود 2 دلار می باشد و پس از طی یک مسیر 10 کیلومتری در حدود 20 الی 30 دلار می بایست پرداخت نمود. این تاکسی ها فقط به صورت اختصاصی اقدام به سوار نمودن مسافر می نمایند. تاکسی های دیگر تاکسی های ون هستند که در شهر بدروم دلموش نامیده می شوند و ظرفیت 10 سرنشین را دارا بوده و به صورت اشتراکی مورد استفاده مسافران قرار می گیرند. 

این تاکسی ها در خطوط مشخصی حرکت می نمایند و کرایه آنها ثابت بوده و برای هر نفر 1/5 لیر جدید می باشد. این خودرو ها در طی مسیر خود دارای ایستگاه نمی باشند و بنا به درخواست مسافر توقف می نمایند.

bodrum_milas_airport_فرودگاه میلاس بدروم_شهر بدروم_فرودگاه های ترکیه|میلاس بدروم_فرودگاه میلاس بودروم

فرودگاه میلاس بدروم

bodrum_milas_airport_فرودگاه میلاس بدروم_شهر بدروم_فرودگاه های ترکیه|میلاس بدروم_فرودگاه میلاس بودروم

فرودگاه میلاس بدروم

bodrum_milas_airport_فرودگاه میلاس بدروم_شهر بدروم_فرودگاه های ترکیه|میلاس بدروم_فرودگاه میلاس بودروم

فرودگاه میلاس بدروم

bodrum_milas_airport_فرودگاه میلاس بدروم_شهر بدروم_فرودگاه های ترکیه|میلاس بدروم_فرودگاه میلاس بودروم

فرودگاه میلاس بدروم

bodrum_milas_airport_فرودگاه میلاس بدروم_شهر بدروم_فرودگاه های ترکیه|میلاس بدروم_فرودگاه میلاس بودروم

فرودگاه میلاس بدروم

bodrum_milas_airport_فرودگاه میلاس بدروم_شهر بدروم_فرودگاه های ترکیه|میلاس بدروم_فرودگاه میلاس بودروم

فرودگاه میلاس بدروم

bodrum_milas_airport_فرودگاه میلاس بدروم_شهر بدروم_فرودگاه های ترکیه|میلاس بدروم_فرودگاه میلاس بودروم

ناشر: آژانس مسافرتی شباویز پرواز
6Ld9QeYjAAAAAA6n-aXWvOcAqXqdJM_-zuKt72QR