فرودگاه بارسلونا

معرفی فرودگاه ها 23 خرداد ، 1397 5 دقیقه

فرودگاه بارسلونا

فرودگاه بینالمللی با رسلونا در شهر ال پرادو (El Prado de Llobregat) در سه کیلومتری بارسلوناست. این فرودگاه با جابه جایی حدود سی میلیون مسافر در سال 2006، بزرگترین فرودگاه سواحل مدیترانه، دومین فرودگاه اسپانیا و نهمین فرودگاه اروپاست. در فرودگاه بارسلون ، سالنهای جدیدی در حال احداث است و با بهره برداری از آنها در سال 2008، ظرفیت فرودگاه ، بیشتر خواهد شد.

El_Prat_de_Llobregat_airport_barcelona_shabavizparvaz_04

El_Prat_de_Llobregat_airport_barcelona_shabavizparvaz_03

El_Prat_de_Llobregat_airport_barcelona_shabavizparvaz_01

El_Prat_de_Llobregat_airport_barcelona_shabavizparvaz_05

مشاوره رایگان