26 تیر ، 1397

نصب جاسیگاری در هواپیما

airplane_bathroom_door_ashtrays_shabavizparvaz_04  یک معما مهم در هواپیما وجود دارد و آن وجود جاسیگاری در کنار صندلی ها می باشد.

مگر استعمال دخانیات در هواپیما ممنوع نیست؟

مگر در جاهای مختلف علامت سیگار نکشید نصب نیست؟

مگر بر روی دستشویی و یا داخل دستشویی علامت سیگار نکشید قرار نداده اند؟

حتی می توان گفت سیگار کشیدن در هواپیما به دلیل موارد امنیتی جرم محسوب می شود. پس چرا جا سیگاری در کنار صندلی ها قرار دارد؟

شرکتهای هواپیمای ایالت متحده در اواخر دهه 1980 ،سیگار کشیدن را ممنوع اعلام کردند. طبق گزارش CNN تا پایان سال 1990 ، در تمام پروازهای داخلی ایالات متحده که مدت پرواز کمتر از 6 ساعت بودند ، استعمال دخانیات ممنوع بود. 

از سال 2000 در تمام دنیا این قانون اجرا شد . شما اجازه ندارید سیگار بکشید ولی هنوز هم کسانی هستندکه این کار را انجام می دهند. بنابراین وقتی سیگاری روشن می شود باید جایی باشد تا آن سیگار را در آن قرار دهند.


airplane_bathroom_door_ashtrays_shabavizparvaz_01

نصب جاسیگاری در هواپیما

airplane_bathroom_door_ashtrays_shabavizparvaz_02

نصب جاسیگاری در هواپیما

airplane_bathroom_door_ashtrays_shabavizparvaz_03

نصب جاسیگاری در هواپیما

airplane_bathroom_door_ashtrays_shabavizparvaz_05

نصب جاسیگاری در هواپیما


offer_tours_turkey_shabavizparvaz_01 offer_tours_turkey_shabavizparvaz_02 offer_tours_turkey_shabavizparvaz_03


ناشر: آژانس مسافرتی شباویز پرواز
6Ld9QeYjAAAAAA6n-aXWvOcAqXqdJM_-zuKt72QR