14 شهریور ، 1397

خشکسالی در استرالیا

تصاویر از خشکسالی استرالیا می باشد . پل هارمون در دشت های سیلابی استرالیا دچار بحران شدید کم آبی شده است. مردم این استرالیا به ویژه کشاورزان و دامداران با کاهش بارندگی شدید و خشکسالی 100 سال اخیر مواجه هستند.

Drought_australia_shabavizparvaz_06

خشکسالی دراسترالیا

Drought_australia_shabavizparvaz_07 Drought_australia_shabavizparvaz_08

تصویر ماهواره ای از دریاچه‌ای دراسترالیا

Drought_australia_shabavizparvaz_02

خشکسالی دراسترالیا

Drought_australia_shabavizparvaz_01

خشکسالی دراسترالیا

Drought_australia_shabavizparvaz_04

خشکسالی دراسترالیا

Drought_australia_shabavizparvaz_03

خشکسالی دراسترالیا

Drought_australia_shabavizparvaz_09

خشکسالی دراسترالیا

ناشر: آژانس مسافرتی شباویز پرواز
6Ld9QeYjAAAAAA6n-aXWvOcAqXqdJM_-zuKt72QR