01 آبان ، 1397

نام خلیج فارس با پیشوند مروارید خلیج فارس به ثبت رسید. مهندس میر صالحی در مورد ثبت پیشوند برای اسم خلیج فارس گفته : "موضوع خلیج فارس یک موضوع سیاسی است که بحث های بسیاری برای آن وجود دارد ، ضمن آنکه کشورهای مختلف ادعاهایی در این حوزه دارند که کاملا بی اساس است.

برای ثبت جهانی "خلیج فارس" لازم بود تا فارغ از فضای سیاسی اقدام می کردیم. از این رو بررسی کردیم که چه محصولی در داخل خلیج فارس موجود است."

وی با اشاره به صید مروارید از خلیج فارس، خاطر نشان کرد : از این رو در این اقدام تصمیم گرفته شد تا مروارید همراه با نام خلیج فارس به ثبت برسد.

نام خلیج فارس ثبت جهانی شد

خلیج فارس(Persian Gulf)

نام خلیج فارس ثبت جهانی شد

نام خلیج فارس ثبت جهانی شد

ناشر: آژانس مسافرتی شباویز پرواز
6Ld9QeYjAAAAAA6n-aXWvOcAqXqdJM_-zuKt72QR